WPS & PQR

WPS & PQR

با توجه به اینکه ارائه دستورالعمل جوشکاری و تست های مربوط به آن از الزامات استاندارد ISO است ، نوشتن دستورالعمل جوشکاری بیشتر مورد توجه قرار گرفته است ومتاسفانه اغلب شاهد استفاده از دستور العمل های دارای اشکال و تکراری هستیم . این مجموعه مفتخر است به استحضار برساند که علاوه بر اینکه آماده نوشتن WPS توسط مهندسین جوش بسیار با تجربه خود هستیم ، آموزش در خصوص تدوین انواع دستور العمل های جوشکاری را نیز در دستور کار خود قرار داده ایم

جدید ترین موارد استاندارد ها را دستور العمل های خود گنجانده ایم و تجربه عای عملی ما در فر آیند جوشکاری باعث شده که دستور العمل هایی کاملا کاربردی با توجه به امکانات و فرهنگ بومی خود بنویسیم به گونه ای که جوشکاران عزیز نیز با WPS ارتباط برقرار کرده و در پی رعایت آن باشند

مهندس بین المللی جوش و برش، علی موسوی:

09122192843