کالیبراسیون

WPS & PQR

هیچ شخص حقیقی یا حقوقی به تنهایی نمیتواند مجوزی برای صدور گواهینامه کالیبراسیون تجهیزات جوش و برش داشته باشد. در کشور ما فقط سازمان ملی استاندارد (ISIRI) تحت نظارت ISO مجاز به تدوین استاندارد و صدور هر نوع گواهینامه کالیبراسیون دارای کد ISO ویا (ISIRI) می باشد . از آنجا که سازمان ملی استاندارد ممکن است به تنهایی همه آزمایشگاه های مورد نیاز را نداشته باشد ، طی چندین مرحله بازرسی و مراحل قانونی اقدام به انتخاب آزمایشگاه همکار می کند . در حال حاضر آزمایشگاه شرکت جوشا تنها آزمایشگاه همکار و مورد تایید سازمان ملی استاندارد می باشد. و این بدین معنا است که صدور هر گونه گواهینامه کالیبراسیون از سوی هر مرکزی بدون ارائه گواهی آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد در خصوص کالیبراسیون تجهیزات جوش و برش غیر قانونی است.

کالیبره بودن تجهیزات جوشکاری و برشکاری و ارائه گواهی کالیبراسیون به کارفرما از الزامات استاندارد ISO است ، اما متاسفانه عدم اطلاع رسانی درست در این خصوص به متقاضیان ، منجر گشته که برخی مراکز بدون مجوز، اقدام به صدور گواهینامه کنند و این کاربیش از آنکه به صادر کننده گواهینامه آسیب برساند به اعتبار متقاضی گواهینامه کالیبراسیون آسیب می رساند ، برای جلوگیری از این مشکل با توجه به اینکه ما از اعضای کمیته فنی تدوین استاندارد بوده و هستیم ، توضیح مختصری در خصوص کالیبراسیون و استاندارد ، به استحضار می رسانیم.

 

مهندس بین المللی جوش و برش، علی موسوی:

۰۹۱۲۲۱۹۲۸۴۳